Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. [zamknij]

 

Regulamin sklepu internetowego Florexpol

I. Definicje użyte w Regulaminie

1. Regulamin Sklepu - niniejszy dokument zwany dalej „Regulaminem” zawiera warunki i zasady sprzedaży produktów przez Sklep.
2. Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.florexpol.eu, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu. Właścicielem sklepu jest P.U.H. Florexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Józefa Sowińskiego 25/128 (01-105 Warszawa) zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział gospodarczy KRS pod nr KRS 0000100090, REGON 006210230, NIP 5260201123. Działalność Sklepu prowadzona jest przez Oddział P.U.H. Florexpol Sp. z o.o. – Zakład Produkcyjno–Handlowy w Dębówce 17A, 20-050 Lublin.
3. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zakupów spełniająca warunki Regulaminu i na zasadach określonych w Regulaminie.
4. Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu.
5. Umowa – umowa zawierana na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a P.U.H. Florexpol Sp. z o.o., zwanym dalej Sklepem. Sklep realizuje zamówienia tylko na terenie Polski. Umowa zostaje zawarta w wyniku złożenia zamówienia (po akceptacji Regulaminu i wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta), oraz otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia na podany adres mailowy. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Rejestracja – na Rejestrację składają się w szczególności wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Sklepu, weryfikacja danych podanych przez Klienta za pomocą poczty elektronicznej, zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie oraz w Polityce Prywatności.
7. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep przygotuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.
8. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej w celach niezwiązanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. Postanowienia ogólne

1. Przepisy zawarte w Regulaminie określają zakres i warunki korzystania ze Sklepu przez Klienta.
2. Dokonując rejestracji i zamawiając towar Klient oświadcza, iż akceptuje w całości niniejszy Regulamin.
3. Klient w toku rejestracji zobowiązany jest do wskazania, czy jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z dnia 14 października 2010 roku Dz. U. nr 220 poz. 1447). Dodatkowo Klienci – osoby fizyczne będące przedsiębiorcami zobowiązani są do wskazania, czy zamierzają dokonywać zakupu w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Klient ponosi negatywne konsekwencje podania nieprawdziwych informacji, o których mowa w pkt. 3.
5. Klient każdorazowo uzyskuje dostęp do Konta po podaniu na stronie internetowej Sklepu identyfikatora i hasła (logowanie).
6. W czasie przeglądania Sklepu możliwe będzie prezentowanie przez Sklep oraz osoby trzecie reklam. Reklamy prezentowane będą w ramach działalności Sklepu.
7. Akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 ze zm.):
a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep,
b) w celach marketingowych (zgoda na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów Sklepu oraz podmiotów z nim współpracujących).
8. W toku rejestracji Klient zostanie poproszony o potwierdzenie zgody, o której mowa w punkcie 7 niniejszego Rozdziału.
9. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia lub usunięcia. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych i polityki prywatności zawarte są w rozdziale XIII niniejszego Regulaminu.

III. Zasady realizacji sprzedaży

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem technicznym wymaganym do jego przeglądania i złożenia zamówienia w formie elektronicznej jest dostęp Klienta do komputera, aktualnej wersji przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu. Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie www.florexpol.eu.
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.florexpol.eu 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
3. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
a) wyboru zamawianych towarów,
b) wyboru adresu dostawy, ewentualnie adresu, na jaki ma być wystawiony dokument sprzedaży (mogą to być różne adresy),
c) wyboru sposobu płatności, jeśli taki wybór jest w danym momencie przewidziany.
4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient ma następujące możliwości:
a) częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
b) anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
5. Do sprzedaży oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych daną formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
6. Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej nasion i roślin.
7. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów, Sklep nie jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.

IV. Zmiany w zamówieniach

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronach www Sklepu, mailowo na adres: info@florexpol.com.pl lub telefonicznie na numer telefonu podany na stronie www Sklepu.
2. Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktowego będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktowy na stronach po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.
3. Prawo do rezygnacji z zamówienia nie przysługuje Klientom, którzy nie są konsumentami.

V. Ceny towarów

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a) podawane są w złotych polskich,
b) zawierają podatek VAT,
c) nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
d) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy, które opisane są na stronie internetowej: http://florexpol.eu/content/1-dostawa.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach przyjętych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

VI. Czas realizacji zamówienia

1. Sklep zobowiązuje się w ciągu 24 godzin roboczych od momentu otrzymania zamówienia potwierdzić przyjęcie zamówienia od Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
2. Terminy realizacji zamówień towarów nieroślinnych wynoszą od 3 do 7 dni roboczych. Sprzedający informuje, że realizacja zamówień zawierających produkty roślinne zależy od terminów agrotechnicznych i odbywa się zgodnie z harmonogramem opisanym w warunkach dostawy (https://florexpol.eu/content/1-dostawa#terminarz).
3. Zamówienie może być dostarczone na terytorium Polski. Jeżeli na stronie Sklepu przewidzianych jest kilka opcji dostarczenia towaru, Klient może dokonać wyboru rodzaju dostawy na wskazany przez siebie adres.

VII. Formy płatności

1. Formami płatności przy zamówieniach z dostawą na terytorium Polski są:
a) płatność przy odbiorze,
b) przedpłata szybkim przelewem internetowym lub kartą za pośrednictwem systemu PayU. (opcja chwilowo niedostępna)

VIII. Reklamacje

1. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi towaru bez wad, zgodnego z potwierdzonym zamówieniem.
2. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
3. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych.
4. Odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń, obsługiwanych zgodnie z instrukcją, określają warunki gwarancji producenta, importera bądź dystrybutora towaru. Gwarancja na sprzedany towar, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową.
5. Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał wady, Klientowi przysługuje prawo otrzymania tego towaru z usuniętą wadą, bądź wymiany na nowy egzemplarz, pozbawiony wad.
6. Wszystkie przesyłki prosimy kierować na adres korespondencyjny Sklepu: Dębówka 17A, 20-050 Lublin.
7. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Rozdziale X Zwrot należności Klientom.

IX. Prawo odstąpienia od umowy

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep (P.U.H. Florexpol Sp. z o.o., Dębówka 17A, 20-050 Lublin) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez pismo wysłane pocztą. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Proszę odesłać lub przekazać rzecz na adres Sklepu (P.U.H. Florexpol Sp. z o.o., Dębówka 17A, 20-050 Lublin), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 30 PLN.
5. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli towar nie został w żaden sposób uszkodzony. Zwracane towary powinny być kompletne (w szczególności nie powinny być pozbawione zawieszek, metek).
8. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy) w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale X Zwrot należności Klientom.
9. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

X. Zwrot należności Klientom

1. W każdym przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta, zwrot ten zostanie zainicjowany maksymalnie w ciągu 14 dni kalendarzowych.
2. Klient, który dokonał płatności przy odbiorze, otrzyma zwrot gotówki w formie przekazu pocztowego na adres wskazany w zamówieniu.
3. Klient, który dokonał płatności za pośrednictwem systemu PayU, otrzyma zwrot tą samą drogą, o ile będzie to możliwe. W przeciwnym wypadku Sklep skontaktuje się z Klientem celem wskazania numeru konta, na które Sklep ma zwrócić należną sumę i uzupełnienia danych potrzebnych do zlecenia przelewu. (opcja chwilowo niedostępna)
4. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

XI. Rejestracja Klientów

1. Rejestracja konta Klienta następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego w zasobach Sklepu. W toku Rejestracji niezbędne jest wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu. Sklep uprawniony będzie do udzielania Klientom rabatów i upustów według swojego uznania.
2. Klienci zobowiązani są do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji, natomiast w przypadku zmiany do ich niezwłocznej aktualizacji. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki (w tym szkody majątkowe i niemajątkowe) wynikłe wskutek zaniechania powyższych obowiązków.
3. Sklep nie odpowiada za skutki spowodowane udostępnieniem przez Klienta hasła Użytkownika do Konta osobom trzecim.
4. Klient jest właścicielem danych wprowadzonych do Konta. Sklep nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Klienta i używanie Konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem. W przypadku stwierdzenia używania Konta w sposób sprzeczny z Regulaminem, obowiązującym prawem, lub dobrymi obyczajami, Sklep zastrzega sobie prawo do likwidacji Konta.
5. Ponowna Rejestracja w przypadku naruszenia przepisów prawa, Regulaminu lub dobrych obyczajów możliwa jest jedynie za zgodą Sklepu.

XII. Odpowiedzialność Sklepu

1. Sklep podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Portalu pod względem technicznym, formalnym i prawnym, w szczególności dokłada należytych starań aby uniemożliwić osobom trzecim dostęp do danych Klienta. W tym celu Sklep stosuje zabezpieczenia techniczne.
2. Sklep nie odpowiada za zakłócenia w działalności spowodowane działaniem siły wyższej (np. powódź, pożar, huragan, włamanie do systemów komputerowych, rozruchy, wojny, powstania) oraz innymi przyczynami niezależnymi od Sklepu.

XIII. Polityka prywatności

1. Sklep przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów.
2. Sklep z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
3. Administratorem danych osobowych jest P.U.H. Florexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Józefa Sowińskiego 25/128 (01-105 Warszawa) zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział gospodarczy KRS pod nr KRS 0000100090, REGON 006210230, NIP 5260201123.
4. Sklep przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
5. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest Umowa (określona Regulaminem).
6. Ponadto Sklep przetwarza dane osobowe w celach statystycznych oraz w celu rozwoju i poprawy funkcjonalności strony internetowej. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest uzasadniony interes administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO.
7. Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu własnego Sklepu, realizowanego za pośrednictwem cyklicznej wysyłki bezpłatnych katalogów, newslettera oraz promocji Klubu Przyjaciół Ogrodów, odbywa się na podstawie odrębnej zgody.
8. Sklep stosuje mechanizmy profilowania służące analityce i lepszemu dopasowaniu wyświetlanych reklam. Przetwarzanie danych osobowych w ramach profilowania odbywa się na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody na przyjmowanie plików cookies pochodzących od Sklepu.
9. Dane osobowe mogą być przekazywane zaufanym podmiotom trzecim, świadczącym usługi na rzecz Sklepu, w tym:
a) Poczcie Polskiej S.A. (firma kurierska),
b) Agencji Interaktywnej CENTIB (dostawca usług hostingowych),
c) Agencji Reklamowej Green Parrot (dostawca usług marketingowych),
d) Grupie Tense Sp. z o.o. (dostawca usług marketingowych i SEO),
e) PayU (obsługa płatności internetowych).
10. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
11. Klientom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, uzyskania kopii danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej wcześniej zgody, przed jej wycofaniem. Prawo to można zrealizować poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem info@florexpol.com.pl.
12. Klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu lub wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Ewentualne zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu w zasobach Sklepu. Zmienione postanowienia obowiązują tych Klientów, którzy dokonali zamówień po dacie wejścia w życia zmian.
3. Wobec Klientów korzystających ze strony internetowej Sklepu jako Konsumenci, ewentualne zmiany dokonane wskutek zmian przepisów prawa, orzecznictwa Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obowiązują od chwili poinformowania o dokonaniu zmiany i umożliwienia Klientowi zapoznania się z jej treścią. Nowa wersja Regulaminu zostanie również zamieszczona w zasobach Sklepu.
4. Sklep do korespondencji wykorzystywać będzie adres e-mail info@florexpol.com.pl oraz adres korespondencyjny podany w definicji Sklepu.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

P.U.H. Florexpol Sp. z o.o.
Dębówka 17A
20-050 Lublin, (81) 533 23 05– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
…………………………………………………………………………………………….

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
– Adres konsumenta(-ów)
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
– Podpis konsumenta(-ów)
…………………………………………………………………………………………….
– Data
…………………………………………………………………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.

________________________________________


 

 Florexpol

PUH Florexpol Sp. z o.o.
Dębówka 17A
20-050 Lublin 2

Kontakt do Działu Wysyłkowego
we wszystkie dni robocze od 8:00 do 17:00
tel. 81 533 23 05, 81 533 30 50;
e-mail: info@florexpol.com.pl

 

Kontakt do Działu Techniki Basenowej
e-mail: info@basen.com.pl

Godziny pracy: w dni robocze 8:00-16:00

Zapraszamy również do naszego CENTRUM OGRODNICZEGO W DĘBÓWCE K. LUBLINA

GODZINY OTWARCIA :
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK: 9:00 - 17:00
SOBOTA: 9:00 - 15:00
NIEDZIELA: NIECZYNNE