I. Definicje użyte w Regulaminie

1. Regulamin Sklepu - niniejszy dokument zwany dalej „Regulaminem” zawiera warunki i zasady sprzedaży produktów przez Sklep.
2. Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.florexpol.eu, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu. Właścicielem sklepu jest P.U.H. Florexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Józefa Sowińskiego 25/128 (01-105 Warszawa) zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział gospodarczy KRS pod nr KRS 0000100090, REGON 006210230, NIP 5260201123. Działalność Sklepu prowadzona jest przez Oddział P.U.H. Florexpol Sp. z o.o. – Zakład Produkcyjno–Handlowy w Dębówce 17A, 20-050 Lublin.
3. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zakupów spełniając warunki Regulaminu i na zasadach określonych w Regulaminie.
4. Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu. Powyższe informacje są dostarczane Klientowi przez Sklep jako usługa świadczona drogą elektroniczną.
5. Umowa – umowa zawierana na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a P.U.H. Florexpol Sp. z o.o., zwanym dalej Sklepem. Sklep realizuje zamówienia (dostarcza towary) tylko na terenie Polski. Umowa zostaje zawarta w wyniku złożenia zamówienia (po akceptacji Regulaminu i wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta) oraz otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia na podany adres mailowy. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Rejestracja – na Rejestrację składają się w szczególności: wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Sklepu, weryfikacja danych podanych przez Klienta za pomocą poczty elektronicznej, zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
7. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep przygotuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.
8. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej w celach niezwiązanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, lub osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, dla której Umowa nie ma charakteru zawodowego, która traktowana jest na równi z konsumentami.

II. Postanowienia ogólne

1. Przepisy zawarte w Regulaminie określają zakres i warunki korzystania ze Sklepu przez Klienta.
2. Dokonując rejestracji i zamawiając towar Klient oświadcza, iż akceptuje w całości niniejszy Regulamin.
3. Klient w toku rejestracji zobowiązany jest do wskazania, czy jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646 ze zm.). Dodatkowo Klienci – osoby fizyczne będące przedsiębiorcami zobowiązani są do wskazania, czy zamierzają dokonywać zakupu w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Klient ponosi negatywne konsekwencje podania nieprawdziwych informacji, o których mowa w pkt. 3.
5. Klient każdorazowo uzyskuje dostęp do Konta po podaniu na stronie internetowej Sklepu identyfikatora i hasła (logowanie).
6. W czasie przeglądania Sklepu możliwe będzie prezentowanie przez Sklep oraz osoby trzecie reklam. Reklamy prezentowane będą w ramach działalności Sklepu.
7. Akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i właściwych przepisów wykonawczych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 ze zm.) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep. Klient może również dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych (zgoda na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów Sklepu oraz podmiotów z nim współpracujących).
8. W toku rejestracji Klient zostanie poproszony o potwierdzenie zgody, o której mowa w punkcie 7 niniejszego Rozdziału.
9. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia lub usunięcia. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych i polityki prywatności zawarte są w rozdziale XIII niniejszego Regulaminu.

III. Zasady realizacji sprzedaży

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem technicznym wymaganym do jego przeglądania i złożenia zamówienia w formie elektronicznej jest dostęp Klienta do komputera, aktualnej wersji przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu. Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie www.florexpol.eu.
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.florexpol.eu 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
3. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
a) wyboru zamawianych towarów,
b) wyboru adresu dostawy, ewentualnie adresu, na jaki ma być wystawiony dokument sprzedaży (mogą to być różne adresy),
c) wyboru sposobu płatności, jeśli taki wybór jest w danym momencie przewidziany.
4. W przypadku wystąpienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient ma następujące możliwości:
a) częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
b) anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
5. Do sprzedaży oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych daną formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
6. Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej nasion i roślin.

IV. Zmiany w zamówieniach

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub anulować je do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronach www Sklepu, mailowo na adres: info@florexpol.com.pl lub telefonicznie na numer telefonu podany na stronie www Sklepu.
2. Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktowego będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktowy na stronach po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientom, którzy nie są Konsumentami.

V. Ceny towarów

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a) podawane są w złotych polskich,
b) zawierają podatek VAT,
c) nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
d) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy, które opisane są w zakładce: Terminy dostaw.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach przyjętych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

VI. Czas realizacji zamówienia

1. Sklep zobowiązuje się w ciągu 24 godzin roboczych od momentu otrzymania zamówienia, potwierdzić przyjęcie zamówienia od Klienta drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
2. Terminy realizacji zamówień towarów nieroślinnych wynoszą od 3 do 7 dni roboczych. Sklep informuje, że realizacja zamówień zawierających produkty roślinne zależy od terminów agrotechnicznych i odbywa się zgodnie z harmonogramem opisanym w warunkach dostawy (Terminy dostaw).
3. Zamówienie może być dostarczone na terytorium Polski. Jeżeli na stronie Sklepu przewidzianych jest kilka opcji dostarczenia towaru, Klient może dokonać wyboru rodzaju dostawy na wskazany przez siebie adres.

VII. Formy płatności

1. Formami płatności przy zamówieniach z dostawą na terytorium Polski są:
a) płatność przy odbiorze,
b) przedpłata szybkim przelewem internetowym lub kartą za pośrednictwem systemów PayU lub Tpay.

Aby zapoznać się z Regulaminem transakcji płatniczej PayU, zobacz: Regulamin PayU

Aby zapoznać się z Regulaminem dokonywania płatności Tpay, zobacz Regulamin Tpay

2. Realizacja zamówienia przy płatności wskazanej w ust. 1 pkt. b) powyżej rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, a w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.

VIII. Reklamacje

1. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi towaru bez wad, zgodnego z potwierdzonym zamówieniem.
2. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
3. Prosimy o zgłaszanie obsłudze Sklepu wszelkich uszkodzeń towaru powstałych w transporcie lub niezgodności zawartości paczki z zamówieniem niezwłocznie, najlepiej w ciągu 48 godzin od odebrania przesyłki.
4. Odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń, obsługiwanych zgodnie z instrukcją, określają warunki gwarancji producenta, importera bądź dystrybutora towaru. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu niezgodności towaru z umową.
5. W przypadku stwierdzenia wady towaru, w tym towaru roślinnego, Klientowi będącemu Konsumentem przysługują roszczenia z tytułu udzielonej przez Sklep rękojmi na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny. Sklep ponosi odpowiedzialność za wady towaru ujawnione w ciągu 2 lat od dnia wydania towaru Konsumentowi.
6. Konsument może złożyć reklamację z tytułu rękojmi w ciągu 1 roku od dnia wykrycia wady towaru, najlepiej jednak zgłosić uwagi do jakości produktu niezwłocznie po zauważeniu wady - zwłaszcza w przypadku roślin ułatwi to znacznie rozpatrzenie reklamacji (zaniechanie pielęgnacji lub niewłaściwe przechowywanie szybko zmienia pierwotne cechy roślin, co utrudnia właściwą ocenę zgłoszenia). Wyjątek stanowią reklamacje na niezgodność odmianową, którą można stwierdzić dopiero po pierwszym kwitnieniu lub owocowaniu.
7. Jeżeli dostarczony towar będzie posiadał wady, Klientowi przysługuje prawo otrzymania tego towaru z usuniętą wadą, bądź wymiany na nowy egzemplarz pozbawiony wad, ewentualnie - jeśli wada będzie istotna - prawo odstąpienia od umowy (zwrot towaru).
8. Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać w formie pisemnej, listownie na adres korespondencyjny Sklepu: P.U.H. Florexpol Sp. z o.o., Dębówka 17A, 20-050 Lublin lub mailowo na adres: info@florexpol.com.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy zawrzeć następujące informacje:
a) okoliczności reklamacji, w tym wskazanie produktu, opis wady i datę jej wykrycia,
b) dane Klienta ułatwiające identyfikację zamówienia, którego dotyczy reklamacja (dowód sprzedaży/ lub adres dostawy/ lub numer klienta/ lub numer zamówienia),
c) preferowane roszczenie (naprawa, wymiana towaru, odstąpienie od umowy),
d) materiał zdjęciowy dokumentujący wykrytą wadę towaru. W przypadku reklamacji towaru roślinnego dobrze jest, jeśli zdjęcia dokumentują zarówno całą roślinę na stanowisku, na którym rośnie, jak i zbliżenia na pędy, liście lub kwiaty z widoczną wadą.
Powyższe punkty mają jedynie charakter zaleceń, których niedopełnienie nie będzie skutkowało odrzuceniem zgłoszenia reklamacyjnego, ale ich zawarcie w reklamacji znacznie usprawni jej rozpatrzenie. Jeśli Klient jest Konsumentem, dostarczenie przez niego dowodu sprzedaży nie jest warunkiem niezbędnym do złożenia reklamacji.
9. Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej wpłynięcia i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Brak odpowiedzi Sklepu w ww. terminie oznacza, że została ona uznana za zasadną.
10. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zaoferuje Klientowi wybór innych, dostępnych w magazynie produktów w ramach rekompensaty lub przyjmie zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy i zwróci Klientowi równowartość jego ceny. Paczki ze zwracanym towarem należy kierować na adres korespondencyjny Sklepu wskazany w pkt. 8. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna) Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, zgodnie z procedurą opisaną w Rozdziale X Zwrot należności Klientom.
11. Reklamacji nie podlegają wady roślin powstałe w wyniku działania czynników, na które Sklep nie ma wpływu, zwłaszcza będące wynikiem działania niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. susza, mróz), a także zaniechań lub błędów w pielęgnacji roślin leżących po stronie Klienta, wynikających w szczególności z niezastosowania się do wskazówek zawartych w Poradniku uprawy dołączonym do przesyłki (np. niedostateczne podlewanie, błędy w nawożeniu, niezapewnienie odpowiednich warunków glebowych, stanowiskowych i fitosanitarnych).

IX. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klientom będącym Konsumentami przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sklep (P.U.H. Florexpol Sp. z o.o., Dębówka 17A, 20-050 Lublin) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez pismo wysłane pocztą lub e-mailem na adres: info@florexpol.com.pl. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 14 dni od dnia otrzymania rzeczy, nawet jeśli informacja zostanie odebrana przez Sklep po upływie tego terminu.
3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas oraz kosztów bezpośrednich zwrotu rzeczy, np. kosztu opakowania, zabezpieczenia, nadania), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Prosimy odesłać lub przekazać rzecz na adres Sklepu (P.U.H. Florexpol Sp. z o.o., Dębówka 17A, 20-050 Lublin), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
5. W ramach opisanej procedury przysługuje Państwu prawo odstąpienia zarówno od całości, jak i części zamówienia, tzn. prawo zwrotu wszystkich lub tylko niektórych zamówionych produktów. Jeśli dokonują Państwo zwrotu części zamówionych produktów, Sklep dokona na Państwa rzecz zwrotu wyłącznie równowartości ceny/sumy cen odesłanego produktu/produktów. Koszt dostawy zamówienia zostanie zwrócony jedynie jako różnica w cenie całości przesyłki dostarczonej Klientowi i cenie przesyłki po odjęciu towaru, którego dotyczy odstąpienie. Jeśli ceny obydwu przesyłek będą jednakowe, koszt przesyłki nie będzie zwrócony.
6. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
8. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli towar nie został w żaden sposób uszkodzony. Zwracane towary powinny być kompletne (w szczególności nie powinny być pozbawione zawieszek, metek).
9. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy) w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale X Zwrot należności Klientom.
10. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

X. Zwrot należności Klientom

1. W każdym przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta, zwrot ten zostanie zainicjowany maksymalnie w ciągu 14 dni kalendarzowych.
2. Klient, który dokonał płatności przy odbiorze, otrzyma zwrot gotówki w formie przekazu pocztowego na adres wskazany w zamówieniu.
3. Klient, który dokonał płatności za pośrednictwem systemu PayU lub Tpay, otrzyma zwrot tą samą drogą, o ile będzie to możliwe. W przeciwnym wypadku Sklep skontaktuje się z Klientem celem wskazania numeru konta, na które Sklep ma zwrócić należną sumę i uzupełnienia danych potrzebnych do zlecenia przelewu.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

XI. Rejestracja Klientów

1. Rejestracja konta Klienta następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego w zasobach Sklepu. W toku Rejestracji niezbędne jest wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu. Sklep uprawniony będzie do udzielania Klientom rabatów i upustów według swojego uznania.
2. Klienci zobowiązani są do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji, natomiast w przypadku zmiany, do ich niezwłocznej aktualizacji. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki (w tym szkody majątkowe i niemajątkowe) wynikłe wskutek zaniechania powyższych obowiązków.
3. Sklep nie odpowiada za skutki spowodowane udostępnieniem przez Klienta hasła Użytkownika do Konta osobom trzecim.
4. Klient jest właścicielem danych wprowadzonych do Konta. Sklep nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Klienta i używanie Konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem. W przypadku stwierdzenia używania Konta w sposób sprzeczny z Regulaminem, obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami, Sklep zastrzega sobie prawo do likwidacji Konta.
5. Ponowna Rejestracja w przypadku naruszenia przepisów prawa, Regulaminu lub dobrych obyczajów możliwa jest jedynie za zgodą Sklepu.

XII. Odpowiedzialność Sklepu

1. Sklep podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Portalu pod względem technicznym, formalnym i prawnym, w szczególności dokłada należytych starań aby uniemożliwić osobom trzecim dostęp do danych Klienta. W tym celu Sklep stosuje zabezpieczenia techniczne.
2. Sklep nie odpowiada za zakłócenia w działalności spowodowane działaniem siły wyższej (np. powódź, pożar, huragan, włamanie do systemów komputerowych, rozruchy, wojny, powstania) oraz innymi przyczynami niezależnymi od Sklepu.

XIII. Polityka prywatności

1. Zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, ewentualnie dane wskazane do wystawienia faktury VAT.
2. Sklep przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów.
3. Sklep z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
4. Administratorem danych osobowych jest P.U.H. Florexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Józefa Sowińskiego 25/128 (01-105 Warszawa) zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział gospodarczy KRS pod nr KRS 0000100090, REGON 006210230, NIP 5260201123.
5. Sklep przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w szczególności wypełniając obowiązki z niej wynikające i umożliwiając Użytkownikom prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania ich aktualizacji i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach w/w rozporządzenia.
6. Dane osobowe Klientów są przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Regulaminie (sprzedaży Towarów dostępnych w Sklepie, oraz korzystania z funkcjonalności Konta Klienta), w tym w szczególności w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego Administratora (tzw. uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO) tj:
a) w związku z zawartą ze Sklepem Umową (sprzedaży, usługi Konta Klienta), ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy;
b) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Klientem umową lub z przetwarzaniem jego danych osobowych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Sklepu;
c) w celu spełnienia ciążących na Sklepie obowiązków prawnych, ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlega Sklep (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. C RODO);
7. Przetwarzanie danych osobowych Klientów w innych celach odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Klienta i w zakresie określonym w przedmiotowej zgodzie.
8. Ponadto Sklep przetwarza dane osobowe w celach statystycznych oraz w celu rozwoju i poprawy funkcjonalności strony internetowej. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest uzasadniony interes administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO.
9. Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu własnego Sklepu, realizowanego za pośrednictwem cyklicznej wysyłki bezpłatnych katalogów, newslettera oraz promocji Klubu Przyjaciół Ogrodów, odbywa się na podstawie odrębnej zgody.
10. Dane osobowe pozyskane w wyniku zawarcia Umowy są przetwarzane od momentu ich pozyskania od Klienta do momentu:
a) upływu okresu przewidzianego na złożenie procedury reklamacyjnej,
b) żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych/usunięcia danych osobowych w wypadku korzystania Klienta z Konta Klienta (w/w żądanie spowoduje usunięcie Konta Klienta).
11. Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody ich właściciela przetwarzamy od momentu udzielenia odpowiedniej zgody do momentu jej odwołania/żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych/żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez ich właściciela.
12. Dane zbierane w ramach profilowania przetwarzamy od momentu rozpoczęcia korzystania ze Sklepu (wejścia na naszą stronę) do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.
13. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – dane osobowe są przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
14. Dane osobowe przetwarzane w związku z obowiązkiem ustawowym Administratora (podatkowym) będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiedniej ustawie i w celu w niej wskazanym.
15. Sklep stosuje mechanizmy profilowania służące analityce i lepszemu dopasowaniu wyświetlanych reklam. Przetwarzanie danych osobowych w ramach profilowania odbywa się na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody na przyjmowanie plików cookies pochodzących od Sklepu.
16. Administrator przekazuje Państwa dane jedynie podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie będącym jego podwykonawcami (np. firmom programistycznym) oraz na żądanie podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np. sądom). Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym z zastrzeżeniem punktu 17 i 18 poniżej.
17. Witryna internetowa Administratora korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
18. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, mogą wyświetlać reklamy zlecane przez Administratora w witrynach internetowych udostępniających swoją powierzchnię reklamową. Dostawcy ci, w tym Google, mogą używać plików cookie do wyświetlania reklam spersonalizowanych w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika na stronie www.florexpol.eu i stronach z nią powiązanych (remarketing). Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania plików cookie Google i wyłączyć je na stronie ustawień reklam Google. Użytkownik może również zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych sieci reklamowych na stronie Your Online Choices lub na stronie rezygnacji Network Advertising Initiative.
19. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy kierować pod adres mailowy: info@florexpol.com.pl.
20. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
21. Zgoda może zostać cofnięta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@florexpol.com.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z Konta Klienta, Klient traci możliwość korzystania z oferowanych w jego ramach usług.
22. W zakresie, w jakim Państwa dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sklepu, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację.
23. Posiadają Państwo prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Sklepu Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym, nadającym się do odczytu maszynowego.
24. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do UODO w wypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
25. Podstawy prawne przetwarzania danych:
a) Sklep przetwarza Państwa dane na podstawie prawnej zgodnej z obowiązującymi przepisami.
b) Podstawą prawną przetwarzania danych w celu świadczenia usług dla Użytkowników Sklepu, jest umowa (określona Regulaminem) lub odpowiednia zgoda.
c) Sklep musi korzystać z danych Użytkowników w celu realizacji usług Sklepu. Działania te obejmują również rozwój Sklepu, lepsze dopasowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji Użytkowników, dokonywanie analiz w celu doskonalenia świadczonych usług oraz mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo.
d) Podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego Sklepu jest tzw. uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO.
e) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach innych niż w/w jest odrębna dobrowolna zgoda ich właściciela.
26. Profilowanie:
a) Profilowanie to przetwarzanie Państwa danych w sposób zautomatyzowany służący analityce i reklamie. Każdy właściciel danych ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.
b) Profilowane reklamy pozwalają Państwu uniknąć większej części przypadkowych reklam (wyświetlanych na odwiedzanych przez Państwa stronach internetowych), a pokazywane zostają te, które są dopasowane do indywidualnych oczekiwań. Profilowanie, z którego korzysta Sklep w dużej mierze ograniczone jest do płci, wieku, geolokalizacji oraz preferencji związanych ze Sklepem. Dzięki niemu widziana przez Państwa reklama będzie przypominała propozycję wychodzącą naprzeciw indywidualnym potrzebom i zainteresowaniom. Sprzeciw wobec profilowania spowoduje, że reklamy będą wyświetlane przypadkowo, bez względu na preferencje.
c) Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystywanie wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych, jak również w celu ustalenia miejscowości, w której mieszka Użytkownik.
d) Sklep wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
- dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- zbierania statystyk, które informują o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła lub uzupełniać koszyka produktów;
- dopasowania treści reklam do zainteresowań użytkowników.
e) W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
f) Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu lub wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Ewentualne zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu w zasobach Sklepu. Zmienione postanowienia obowiązują tych Klientów, którzy dokonali zamówień po dacie wejścia w życia zmian.
3. Wobec Klientów korzystających ze strony internetowej Sklepu jako Konsumenci, ewentualne zmiany dokonane wskutek zmian przepisów prawa, orzecznictwa Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obowiązują od chwili poinformowania o dokonaniu zmiany i umożliwienia Klientowi zapoznania się z jej treścią. Nowa wersja Regulaminu zostanie również zamieszczona w zasobach Sklepu.
4. Sklep do korespondencji wykorzystywać będzie adres e-mail info@florexpol.com.pl oraz adres korespondencyjny podany w definicji Sklepu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

P.U.H. Florexpol Sp. z o.o.
Dębówka 17A
20-050 Lublin, (81) 533 23 05– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
…………………………………………………………………………………………….

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
– Adres konsumenta(-ów)
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

– Podpis konsumenta(-ów)
…………………………………………………………………………………………….
– Data
…………………………………………………………………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.
________________________________________