KONKURS ZAKOŃCZONY

Moje plony z sadu i ogrodu jesień 2022

Czas zbiorów w pełni! Wasze ogrody i sady obrodziły owocami? Warzywniki mienią się kolorami dojrzewających jarzyn? Uchwyćcie to w obiektywie, by wziąć udział w jesiennej edycji naszego Konkursu.

W sezonie Jesień 2022 jesteśmy ciekawi, jak udały się plony owoców i warzyw wyhodowanych z drzewek, krzaczków i nasionek zakupionych we Florexpolu. Aby wziąć udział w Konkursie, wystarczy złożyć zamówienie do 30 września 2022 roku i nadesłać najciekawsze fotografie z tegorocznych zbiorów.

Decyduje kreatywność w podejściu do tematu. Autor fotografii, która wzbudzi największe uznanie jurorów wygrywa atrakcyjną nagrodę rzeczową: dowolne zakupy na równowartość 2000 zł z pełnej oferty naszego sklepu ogrodniczego (dostępnej na stronie www.florexpol.eu).

Fotografie konkursowe można nadsyłać drogą listowną (np. razem z zamówieniem) lub mailem na adres: konkurs@florexpol.com.pl. Zwycięzcę nagrody przedstawimy w wiosennej edycji katalogu.


LAUREAT KONKURSU

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu Zwyciężczynię naszego konkursu! W sezonie Jesień 2022 nagrodę rzeczową, ufundowaną przez firmę Florexpol wygrała Pani Halina Matyja z miejscowości Stara Huta k. Koziegłów w woj. śląskim. Serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do obejrzenia nagrodzonych zdjęć:

konkurs florexpol zwycięzca konkursu jesień 2022


REGULAMIN KONKURSU „Moje plony z sadu i ogrodu”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej nazywany „Regulaminem”) określa zasady przeprowadzenia Konkursu „Moje plony z sadu i ogrodu” (dalej nazywany „Konkursem”).

2. Organizatorem konkursu i Fundatorem nagród jest P.U.H. Florexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Józefa Sowińskiego 25/128 (01-105 Warszawa), KRS 0000100090, REGON 006210230, NIP 526-020-11-23. Działalność Sklepu prowadzona jest przez Oddział P.U.H. Florexpol Sp. z o.o. - Zakład Produkcyjno-Handlowy w Dębówce 17A, 20-823 Dębówka („Organizator”).

3. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia oraz udziela zgód opisanych poniżej.

4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

II. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

1. Okres Zgłoszeń – okres od dnia 18 lipca 2022 r. od godziny 00:00 do dnia 30 września 2022 r. do godziny 23:59.

2. Okres Konkursu – okres od dnia 18 lipca 2022 r. od godziny 00:00 do dnia 31 grudnia 2022 r. do godziny 23:59, obejmujący Okres Zgłoszeń do Konkursu oraz czas przeznaczony na przyznanie i wydanie nagród oraz składanie i rozpatrywanie reklamacji.

III. UCZESTNICY KONKURSU

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a) akceptacja i spełnienie warunków Regulaminu oraz wyrażenie zgód opisanych w niniejszym paragrafie;
b) złożenie dowolnego zamówienia z katalogu roślin Jesień 2022 w terminie do 30 września 2022 r.;
c) przesłanie zadania konkursowego opisanego w punkcie IV.2. poniżej.

3. W trakcie trwania Konkursu, Uczestnicy będą otrzymywać komunikaty z nim związane za pośrednictwem telefonu i poczty e-mail.

4. W celu przystąpienia do Konkursu, Uczestnicy muszą udzielić następujących zgód:

a) na kontakt telefoniczny (w tym SMS-owy) oraz za pośrednictwem poczty e-mail od Organizatora w okresie trwania Konkursu w celu udzielenia informacji o Konkursie;
b) na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.

5. Uczestnikami nie mogą być pracownicy oraz zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy Organizatora, pracownicy oraz zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych współpracownicy firm współpracujących z Organizatorem i Fundatorem przy opracowaniu lub organizacji Konkursu oraz inne podmioty, którym powierzono prace w związku z opracowaniem lub organizacją Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie, rodzice, rodzeństwo, dzieci). W przypadku, gdy zwycięzcami okażą się w/w osoby, tracą one prawo do Nagrody.

IV. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Uczestnik Konkursu jest świadom tego, że:

a) nadesłana odpowiedź na zadanie konkursowe (fotografia) zostanie opublikowana w kolejnej edycji katalogu drukowanego Organizatora;
b) opublikowanie odpowiedzi na zadanie konkursowe jako umieszczenie wypowiedzi wiąże się z pojawieniem się jego imienia i nazwiska oraz wizerunku w kolejnej edycji katalogu drukowanego Organizatora, w oficjalnych kanałach w mediach społecznościowych Organizatora (Facebook) i na jego stronie internetowej.

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie i ubiegania się o Nagrody w Konkursie Uczestnik powinien wykonać zadanie konkursowe. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu co najmniej jednej fotografii rabaty kwiatowej w ogrodzie, którego Uczestnik jest właścicielem. Zadanie konkursowe należy przesłać drogą listowną (na adres Organizatora: P.U.H. Florexpol Sp. z o.o., Dębówka 17A, 20-400 Lublin, skr. poczt. 123) lub w wiadomości e-mail na adres: konkurs@florexpol.com.pl. W zgłoszeniu konkursowym Uczestnik musi podać swoje dane (imię i nazwisko, adres, numer telefonu) lub numer klienta. Zgłoszenia niespełniające wymogów nie będą brane pod uwagę.

3. Wykonanie zadania konkursowego:

a) nie może być zdjęciem uprzednio publikowanym,
b) musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, do której Uczestnik posiada pełne i niczym nieograniczone prawa autorskie,
c) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami,
d) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących podmiotów innych niż Organizator,
e) nie może naruszać praw Organizatora oraz osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich.

4. Warunkiem odbioru Nagrody jest przesłanie przez Laureata Organizatorowi następujących informacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zwycięstwie:

- imienia i nazwiska;
- adresu zamieszkania;
- PESEL (potrzebny Organizatorowi do wywiązania się z obowiązków podatkowych).

5. Organizator zastrzega prawo do udostępnienia odpowiedzi na zadanie konkursowe osób, które otrzymały Nagrody, na swoim oficjalnym profilu w serwisie Facebook oraz na swojej stronie internetowej.

6. Konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika Konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła poprzez wykonanie zadania konkursowego, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym Regulaminie.

7. Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jedno zgłoszenie do Konkursu. W wypadku nadesłania kilku zgłoszeń, Organizator weźmie pod uwagę jedynie pierwsze z nich.

8. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić przyznania Nagrody:

a) w stosunku do Uczestnika, co do którego, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, stwierdził działania sprzeczne z Regulaminem;
b) Uczestnikowi, który zamieszcza w zgłoszeniu konkursowym treści w formie tekstowej, jak i graficznej, które są niezgodne z obowiązującym prawem;
c) gdy Uczestnik podaje nieprawdziwe dane;
d) gdy działania Uczestnika godzą w dobre imię i/lub renomę Organizatora;
e) gdy działania Uczestnika są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym, gdy Uczestnik:

(i) podejmuje w Konkursie działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami serwisów społecznościowych;
(ii) tworzy fikcyjne konta e-mail/profile w serwisach społecznościowych na potrzeby Konkursu;
(iii) w niedozwolony sposób wpływa lub ingeruje w mechanizm Konkursu;
(iv) publikuje treści wulgarne, obelżywe, nieobyczajne, dyskryminujące, obrażające uczucia religijne lub w inny sposób sprzeczne z prawem, Regulaminem lub zasadami współżycia społecznego;
(v) nie posiada praw autorskich do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie;
(vi) przesyła zgłoszenie konkursowe:

- promujące marki inne niż Florexpol,
- niezgodne z Regulaminem,
- mogące naruszyć prawa Organizatora lub osób trzecich.

9. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dostarczanie Nagród odbywa się tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

11. W razie wątpliwości odnośnie tożsamości Uczestnika, jego konto klienta lub adres e-mail mogą zostać zweryfikowane przez Organizatora. W szczególności Organizator ma prawo do weryfikacji kont Uczestników, którzy korzystają z tego samego adresu IP. Procedura weryfikacji tożsamości Uczestnika w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości odnośnie prawdziwości jego profilu, może obejmować między innymi prośbę o wgląd w dane zamieszczone na dowodzie osobistym.

V. NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie jest bon o wartości 2000 zł na dowolne zakupy z pełnej oferty sklepu ogrodniczego Florexpol (www.florexpol.eu). Nagroda w Konkursie nie może być wymieniona na inne nagrody pieniężne ani rzeczowe. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

2. Bon może zostać zrealizowany do dnia 31 maja 2023 r.

3. Uczestnik zobowiązuje się przed odebraniem nagrody, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji o zwycięstwie, przekazać Organizatorowi Konkursu kompletne i prawidłowe dane niezbędne do wypełnienia deklaracji związanej z należnym podatkiem. Nieprzekazanie tych danych we wskazanym terminie upoważnia Organizatora do odmowy wydania Nagrody. Do Nagród wyłonionych w konkursie dodane są dodatkowe nagrody pieniężne o wartości 10% wartości danej Nagrody (w zaokrągleniu do pełnych PLN). Takie nagrody pieniężne nie zostaną wydane zwycięzcom, lecz zostaną odprowadzone przez Organizatora na poczet należnego podatku od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI. TRYB WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW

1. Zwycięzca Konkursu jest wybierany spośród tych Uczestników Konkursu, których sposób wykonania zadania konkursowego znalazł największe uznanie wśród członków Komisji Konkursowej i którzy spełnili warunki określone w Regulaminie Konkursu. Wyboru Zwycięzcy dokona 3-osobowa Komisja Konkursowa, powoływana przez Organizatora.

2. Komisja będzie oceniać nadesłane odpowiedzi na zadanie konkursowe według następujących kryteriów:

a) oryginalność pomysłu, kreatywność, inwencję twórczą w podejściu do tematu oraz walory estetyczne i artystyczne nadesłanych fotografii.
b) oddanie ducha marki Florexpol.

3. Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięzcy po zakończeniu Okresu Zgłoszeń, nie później niż do dnia 30 listopada 2022 r.

4. W przypadku utraty przez zwycięzcę prawa do Nagrody z przyczyn opisanych w punkcie IV, prawo do Nagrody nabywa kolejny Uczestnik z listy rezerwowej.

VII. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW

1. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody i warunkach wymaganych do jej wydania przez Organizatora poprzez kontakt telefoniczny lub wiadomość wysłaną na adres mailowy lub pocztą na adres, z którego nadesłano zadanie konkursowe, niezwłocznie po dokonaniu wyboru przez Komisję, nie później niż do dnia 7 grudnia 2022 r.

2. W przypadku nabycia prawa do Nagrody przez Uczestników z listy rezerwowej w sytuacji, o której mowa w pkt VI ust 4, zostaną oni poinformowani do dnia 14 grudnia 2022 r.

VIII. PRAWA AUTORSKIE

1. Zadania konkursowe muszą stanowić wykonane samodzielnie, autorskie prace, które wcześniej nie były nagradzane ani w jakikolwiek sposób wykorzystywane i publikowane.

2. Uczestnik zgłaszając Zadanie konkursowe oświadcza, że jest w pełni uprawniony do korzystania i rozporządzania Zadaniem konkursowym oraz że przysługują mu pełne prawa autorskie, osobiste i majątkowe do tego Zadania konkursowego i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną z tego tytułu. Uczestnik oświadcza, że prawa autorskie do Zadania konkursowego dostarczonego przez niego Organizatorowi w ramach udziału w Konkursie nie będą w niczym ograniczone oraz nie będą naruszały żadnych praw osób trzecich, w szczególności – nie będą naruszały praw do wizerunku.

3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zadań konkursowych o jakości nie pozwalającej na ich dopuszczenie do Konkursu, nie spełniających wymagań opisanych w Regulaminie lub je naruszających, w tym: Zadań konkursowych zawierających treści obraźliwe, wulgarne i nieprzyzwoite, obrażające uczucia religijne, obyczajowe i narodowe, naruszające obowiązujące normy prawne i moralne, propagujące przemoc itp.

4. Uczestnik, zgłaszając Zadanie konkursowe, udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani w przestrzeni, nieodpłatnej licencji do korzystania ze zgłoszonego utworu – Zadania konkursowego, w zakresie promocji i reklamy Konkursu, dla potrzeb rozpowszechniania informacji o Konkursie, dla potrzeb prawidłowej realizacji Konkursu, w tym do korzystania w ramach komunikatów o konkursie w zakresie określonych w punkcie 5 poniżej pól eksploatacji. Wskazana w niniejszym punkcie licencja uprawnia Organizatora do udzielenia sublicencji na rzecz osób trzecich.

5. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm..), z datą przekazania Nagrody Zwycięzcy, na Organizatora przechodzą wszelkie prawa do stworzonego przez tego Zwycięzcę Zadania konkursowego, w tym w szczególności: autorskie prawa majątkowe oraz prawo do wykonywania praw zależnych, na terytorium całego świata, w zakresie następujących pól eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadania konkursowego - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Zadania konkursowego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych (FDD, HDD, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne) i przepisanie utrwalenia na inną technikę, rodzaj zapisu;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Zadanie konkursowe utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terenie RP i poza granicami RP, użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy; wymiana nośników, na których utrwalono Zadanie konkursowe; wprowadzanie i przetwarzanie w pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, sieci multimedialnych oraz sieci teleinformatycznych umożliwiających zwielokrotnianie Zadania konkursowego w pamięci telefonów komórkowych i odtwarzanie Zadania konkursowego za pomocą tych telefonów; wprowadzanie i przetwarzanie w sieci Internet, w tym w szczególności uploading i downloading;
c) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Zadania konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d) nadawanie za pomocą wizji i fonii przez stację naziemną, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych lub organizacji radiowych i telewizyjnych;
e) retransmisja;
f) reprodukcja trwała, tj. wielokrotne, nieograniczone w czasie wykorzystywanie;
g) swobodne używanie i korzystanie z Zadania konkursowego oraz jej pojedynczych elementów w zakresie reklamy, promocji (w tym wykorzystanie w reklamach, na billboardach) lub oznaczania towarów, jak również jako hasła, sloganu, rejestracji znaku towarowego itp., dokonywanie przez Organizatora oraz podmioty pozostające z nim w związkach kapitałowych, personalnych, gospodarczych;
h) modyfikowanie Zadania konkursowego w całości lub części oraz dokonywanie jego opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów Zadania konkursowego lub całości.

6. Organizator będzie uprawniony w zakresie praw przenoszonych na zasadach określonych w treści niniejszego punktu, do dokonywania ich cesji lub udzielania licencji do korzystania z nich, na rzecz osób trzecich.

7. Wydanie Nagród Zwycięzcom zaspokaja ich wszelkie roszczenia z tytułu praw własności intelektualnej.

IX. WYDANIE NAGRODY

1. Wydanie Nagrody nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 roku będącego ostatecznym terminem wydania nagród (łącznie z terminami przewidzianymi dla osób z listy rezerwowej).

2. Uczestnik może uzyskać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.

3. Nagroda zostanie przesłana Zwycięzcy na koszt Organizatora. Organizator pokrywa koszty wysyłki jedynie do granic Polski.

X. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Organizatora (P.U.H. Florexpol Sp. z o.o., Dębówka 17A, 20-050 Lublin) lub mailowo na adres poczty elektronicznej: info@florexpol.com.pl. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.

2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

XI. DANE OSOBOWE

1. Uczestnicy Konkursu podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na wykorzystanie ich w celu przeprowadzenia Konkursu i przesłania Nagrody. Podanie nieprawdziwych danych jest okolicznością dyskwalifikującą Uczestnika z udziału w Konkursie.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników, przekazywanych w związku z uczestniczeniem w Konkursie, jest Organizator.

3. Uczestnicy podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania lub żądania sprostowania, żądania ich usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, z tym zastrzeżeniem, że odmowa podania danych osobowych uniemożliwia wydanie oraz realizację Nagród, co Uczestnik, akceptując Regulamin, przyjmuje do wiadomości.

4. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu przez Organizatora.

5. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz wydanych na jej podstawie ustaw i aktów wykonawczych.

6. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Konkursu, lub ich usunięcia, Uczestnik taki lub jego zgłoszenie konkursowe zostaną wykluczone z Konkursu, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.

7. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych (imienia, nazwiska, zdjęcia) jako Zwycięzcy w najbliższej edycji katalogu drukowanego Organizatora, jak również na jego stronie internetowej.

8. Podane dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora jedynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

9. Dane będą przetwarzane przez okres – od momentu ich przekazania Administratorowi do momentu zakończenia Konkursu. Dane osobowe laureatów będą przetwarzane przez Administratora do momentu wywiązania się przez niego z obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie lub wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

10. Właściciel danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych/usunięcia danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym momentem. W/w żądania mogą być przesyłane w wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Danych Osobowych (adres e-mail: info@florexpol.com.pl).

12. Administrator informuje, że dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

13. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża również zgodę na przesyłanie przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, wydania Nagród lub wypełnienia obowiązków podatkowych.

14. Niezależnie od powyższego Zwycięzca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych poprzez umieszczenie, rozpowszechnianie lub publikację informacji o danym Zwycięzcy - jego imienia, nazwiska i wizerunku w katalogu drukowanym Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora w kontekście dotyczącym Konkursu, w tym w ramach publikacji wyników Konkursu przez okres jego trwania.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik jest odpowiedzialny za podanie nieprawidłowych danych w szczególności za nieprawidłowe lub niepełne dane osobowe uniemożliwiające odszukanie Uczestnika, któremu przyznano Nagrodę.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook/Instagram, ani jego właścicielem czy administratorem. Uczestnicząc w nim, Uczestnicy przekazują informacje Organizatorowi, a nie Serwisowi.

4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: https://florexpol.eu/content/10-konkurs.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.