Regulamin sklepu internetowego Florexpol

I. Definicje użyte w Regulaminie

1. Regulamin serwisu - niniejszy dokument zwany dalej „Regulaminem” zawiera informacje na temat zakresu i rodzaju świadczonych usług drogą elektroniczną przez Sklep, oraz informacje na temat zasad  

2. Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.florexpol.eu, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu.

3. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zakupów spełniająca warunki Regulaminu i uzyskująca dostęp do Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.

4. Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu;

5. Cennik - zestawienie obowiązujących opłat za korzystanie z Usługi. Zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu.

6. Umowa – zawarta między właścicielem Sklepu a Klientem umowa o świadczenie Usługi w zamian za wynagrodzenie określone w Cenniku. Umowa o zostaje zawarta poprzez zakończoną i poprawną Rejestrację w Portalu, w tym akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta i Użytkowników.

7. Rejestracja – proces niezbędny do zawarcia Umowy. Na Rejestrację składają się w szczególności wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Portalu, weryfikacja danych podanych przez Klienta za pomocą poczty elektronicznej, zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta i Użytkowników w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

8. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep przygotuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.

9. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej w celach niezwiązanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. Postanowienia ogólne

1. Przepisy zawarte w Regulaminie określają zakres i warunki korzystania ze Sklepu przez Klienta

2. Dokonując rejestracji i zamawiając towar Klient oświadcza, iż akceptuje w całości niniejszy Regulamin.

3. Klient w toku rejestracji zobowiązany jest do wskazania, czy jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z dnia 14 października 2010 roku Dz. U. nr 220 poz. 1447). Dodatkowo Klienci – osoby fizyczne będące przedsiębiorcami zobowiązani są do wskazania, czy zamierzają korzystać z Usługi w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Klient ponosi negatywne konsekwencje podania nieprawdziwych informacji, o których mowa w pkt. 3.

5. Klient każdorazowo uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Portalu identyfikatora i hasła (logowanie).

6. W czasie korzystania z Usługi możliwe będzie prezentowanie przez Sklep oraz osoby trzecie reklam. Reklamy prezentowane będą w ramach działalności Sklepu.

7. Akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 ze zm.):
i. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep,
ii. w celach marketingowych (zgoda na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów Sklepu oraz podmiotów z nim współpracujących).

8. W toku rejestracji Klient zostanie poproszony o potwierdzenie zgody, o której mowa w punkcie 7. niniejszego Rozdziału.

9. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia.

10. Administratorem danych osobowych jest PUH Florexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Jawczycach (05-850) ul. Poznańska 46, wpisana Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000100090.

11. Wszelkie płatności dokonywane są zgodnie z aktualnym Cennikiem i w sposób tam określony.

III. Zasady i realizacji sprzedaży

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.florexpol.eu

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.florexpol.eu, 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

3. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC, lecz są zaproszeniem do składania ofert. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia również w przypadku innych zamówień.

4. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:

  1. wyboru zamawianych towarów,

  2. b. wyboru adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy)

  3. wyboru sposobu płatności, jeśli taki wybór jest w danym momencie przewidziany.

5. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu. Klient ma następujące możliwości: a)częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne, b) anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.

6. W przypadku niedostępności towaru w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty jej zawarcia.

7. Do sprzedaży oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych daną formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

IV. Zmiany w zamówieniach.

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt za pośrednictwem formularza kontaktu umieszczony na stronach www Sklepu lub telefonicznie na numer telefonu podany stronie www.florexpol.eu.

2. Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu na stronach po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.

3. Prawo do rezygnacji z zamówienia nie przysługuje Klientom, którzy nie są konsumentami.

V. Ceny towarów.

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a) podawane są w złotych polskich,

b) zawierają podatek VAT,

c) nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,

d) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

VI. Czas realizacji zamówienia.

1. Termin realizacji zamówienia jest zgodny z terminem agrotechnicznym. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Na życzenie Klienta, zamówienie może zostać podzielone na paczki o różnym czasie realizacji.

2. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta: za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.

3. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

VII. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.

1. Klient – jeśli taka możliwość jest w danym momencie przewidziana na stronie internetowej Sklepu - może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

a) płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,

b) przelew bankowy, przelew elektroniczny,

2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu

3. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

4. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.

5. W razie braku możliwości wyboru sposobu płatności – jest ona dokonywana przy odbiorze przesyłki.

VIII. Reklamacje.

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu: Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis reklamacji, oraz – w miarę możliwości - fakturę, lub inny dowód sprzedaży. Sklep zastrzega, iż może nie przyjąć przesyłek odsyłanych za pobraniem.

2. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

3. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

IX. Prawo odstąpienia od umowy.

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu w niepogorszonym stanie. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą̨ zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

2. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli towar nie został w żaden sposób uszkodzony. Zwracane towary muszą być kompletne ( w szczególności nie mogą być pozbawione zawieszek, metek).

3. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie (wzór oświadczenia na odwrocie faktury) na adres:
PUH Florexpol Sp. z o.o., Dębówka 17A, 20-050 Lublin.
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy) w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych, zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

X. Zwrot należności Klientom.

1. W każdym przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.

2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

XI. Zamówienie, świadczenie i rezygnacja z Usługi

1. Zawieranie i rozwiązywanie Umów odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.florexpol.eu

2. Zawarcie Umowy następuje poprzez dokonanie przez Klienta poprawnej i kompletnej Rejestracji w Sklepie, w tym wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego w zasobach Sklepu. W toku Rejestracji niezbędne jest wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu. Sklep uprawniony będzie do udzielania Klientom rabatów i upustów według swojego uznania.

3. Za dzień zawarcia umowy uznaje się dzień, w którym zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na stronie internetowej Sklepu Klient dokona Rejestracji, w tym wybierze swój identyfikator, hasło, a następnie dokona konfiguracji konta i uzyska możliwość korzystania ze Sklepu.

4. Klient i Użytkownik zobowiązani są do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji, natomiast w przypadku zmiany do ich niezwłocznej aktualizacji. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki (w tym szkody majątkowe i niemajątkowe) wynikłe wskutek zaniechania powyższych obowiązków.

5. Sklep nie odpowiada za skutki spowodowane udostępnieniem przez Klienta lub Użytkownika hasła Użytkownika do Konta osobom trzecim.

6. Klient jest właścicielem danych wprowadzonych do Konta. Sklep nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Klienta i używanie Konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem Klient nie może wprowadzać do Konta treści o charakterze bezprawnym.

7. Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach:

  1. Śmierci Klienta lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych,

  2. Ustania bytu prawnego Klienta.

8. Ponowna Rejestracja w przypadku naruszenia przepisów prawa, Regulaminu lub dobrych obyczajów możliwa jest jedynie za zgodą Sklepu.

XII. Odpowiedzialność Sklepu

1. Sklep podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Portalu pod względem technicznym, formalnym i prawnym, w szczególności dokłada należytych starań aby uniemożliwić osobom trzecim dostęp do danych Klienta. W tym celu Sklep stosuje zabezpieczenia techniczne.

2. W przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia Umowy lub innego przypadku zgodnego z Regulaminem usunięcia Konta, wszelkie obowiązki w zakresie archiwizacji danych zgromadzonych na Koncie spoczywać będą na Kliencie.

3. Sklep nie odpowiada za zakłócenia w działalności spowodowane działaniem siły wyższej (np. powódź, pożar, huragan, włamanie do systemów komputerowych, rozruchy, wojny, powstania) oraz innymi przyczynami niezależnymi od Sklepu.

4. Sklep w ramach świadczonej Usługi nie przejmuje odpowiedzialności za zgodność działań Klienta z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności wobec kontrahentów Klienta i organów państwowych, w tym organów podatkowych oraz ZUS.

XIII. Polityka prywatności

1. Sklep przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów.

2. Sklep z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu lub wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Ewentualne zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu w zasobach Sklepu.

3. Wobec Klientów korzystających ze strony internetowej Sklepu jako Konsumenci ewentualne zmiany dokonane wskutek zmian przepisów prawa, orzecznictwa Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obowiązują od chwili poinformowania o dokonaniu zmiany i umożliwienia Klientowi zapoznania się z jej treścią. Nowa wersja Regulaminu zostanie również zamieszczona w zasobach Sklepu.

4. Sklep ma prawo do zmiany Cennika. Ewentualne zmiany obowiązują od dnia opublikowania nowego Cennika w jego zasobach.

5. Sklep do korespondencji wykorzystywać będzie adres e-mail info@florexpol.com.pl oraz adres korespondencyjny podany w definicji Sklepu.

6. Faktury za należności zależnie od woli Sklepu lub indywidualnych uzgodnień Stron mogą być przesyłane w formie papierowej lub elektronicznej.

7. Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. nr 249 poz 1661).


PUH Florexpol Sp. z o.o.
Dębówka 17A
20-050 Lublin 2

Kontakt do Działu Wysyłkowego we wszystkie dni robocze od 8.00 do 17.00 tel. 81 533 23 05, 81 533 30 50; e-mail: info@florexpol.com.pl

Zapraszamy również do naszego Centrum Ogrodniczego w Dębówce k. Lublina

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 9.00 - 17.00
sobota 9.00 - 15.00
niedziela 10.00 - 15.00